Менеджмент негіздері

Product Enquiry

Оқу құралында бәсекелестік ортада қызмет ететін ұйымды басқарудың жан-жақты теориялық аспектілері мен тәжірибесі рет ретімен, жүйелі де қол жетімді түрде берілген. Материал 5В050700-“Менеджмент” мамандығы бойынша 2013 ж. “Менеджмент” пәнінің типтік оқу бағдарламасынныңталаптарына сәйкес келеді және әлемдік қоғамдық дамудағы объективті өзгерістердің, соның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологиялар негізінде экономика мен ҒТП жаһандандырудың және т.б. ықпалымен қалыптасқан менеджментке заманауи көзқарастар жүйесін есепке ала отырып баяндалған.

ЖОО экономикалық мамандықтары бойынша білім алатын білім алушыларына, сонымен қатар басқарудың барлық деңгейіндегі мамандарға арналған