Экономикалық теория: кестелер, сызбалар мен графиктер арқылы

Product Enquiry

Оқу құралында экономикалық теория курсының негізгі теориясы қысқаша, көрнекі түрде баяндалған. Оқу-ақпараттық материал кестелер, сызбалар, графиктер мен формулалар түрінде берілген. Оқу құралында экономикалық теорияның, микро- және макроэкономика негіздері, экономикалық ғылымның пәні, объектісі, әдістері мен оның заңдылықтары қамтылған. Тақырыптар студенттердің материалды қанашалықты игергендігін тексеруге арналған тапсырмалар, сұрақтар, есептер мен тесттерден тұрады. Оқу құоралы бизнес және менеджмент бағытындағы білім беру бағдарламаларының экономикалық теория және пәнін оқитын студенттерге, экономикалық теория мәселелеріне қызығушылық танытқан оқырмандарға арналған. Барлық тақырыптар авторлармен бірлесіп дайындалған.