Қаржылық аудит және талдау

Product Enquiry

Оқу құралында аудиттің қалыптасуы мен дамуы және бизнестің қаржылық-экономикалық талдау проблемалары қарастырылады.Аудиторлық және бақылау- талдамалы қызметінің теориялық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздері ашып көрсетіледі.Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін басқарушылық және қаржылық талдаудың, аудиторлық тексеруді жүргізудің халықаралық озық іс-тәжірибесі қорытындыланады.Қаржылыесептілік пен операциондық аудиттің және қаржылық-экономикалық талдау әдістері келтіріледі.

Author

Continuation of the title

Publication place

Publisher

Publication year

ISBN

Number of pages

Language code